18. me?unarodno vojno-redarstveno hodo?aš?e u Lourdes 2010Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj organizira 18. hodo?aš?e hrvatske vojske i policije u

...

U Po?egi u starom vatrogasnom domu sve?ano je obilje?ena 18. obljetnica osnutka Specijalne

...

Logo Udruge SJP-Krpelj Vinkovci

Kao što ve? zasigurno znate dana 02. svibnja 2010. godine obilje?it ?e se 19. godišnjica

...
Prigodnom sve?anoš?u i nastupom mornari?ke vojne klape “Sv. Juraj“, u Domu Hrvatske vojske u Lori
...

Obilje?avanje 19. obljetnice pogibije hrvatskog redarstvenika Josipa Jovi?a, prve ?rtve

...
, oslobodila?ka operacija Oru?anih Snaga Republike Hrvatske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih
...

U prigodi obilje?avanja Dana policije 2009.godine i blagdana sv. Mihovila zaštitnika svih

...
Dana 24. sije?nja 2004.g. u Zadru, Saborom delegata veterana Specijalne policije MUP-a RH,
...

I deveti puta su kauboji pjevali 'Morsku vilu'
Foto: Marko Lukuni?


Posti?i tri gola u dvadeset
...